Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE estabilitzarà 285 places dins del Pla Extraordinari d’Ocupació impulsat per a reduir la temporalitat pública

16 maig 2022

La OPE d’estabilització es convocarà per a cobrir 250 llocs mitjançant concurs i altres 35 per concurs oposició

• Després de la revisió de tota la documentació aportada per les persones afectades i els sindicats, s’han sumat 69 llocs més a les 216 places previstes inicialment.

La Direcció de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE) ha comunicat a les cinc seccions sindicals representades en la Comissió Negociadora, que seran 285 places sense titular fix les que finalment s’inclouran en el Pla Extraordinari d’Estabilitat de l’Ocupació. Després de l’anàlisi de tota la documentació aportada per les seccions sindicals i per treballadors i treballadores a títol individual, s’ha comprovat que hi ha 69 llocs més que compleixen els requisits marcats per la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i les orientacions oficials de la Secretaria d’Estat de Funció Pública. Així doncs, 250 places podran estabilitzar-se mitjançant concurs i altres 35 mitjançant concurs oposició.

D’altra banda, la Direcció ha informat que, en relació a la taxa de reposició ordinària de 2020, 2021 i 2022, s’oferiran altres 54 llocs corresponents al nombre de places aprovades en la OPE 2020 (31 places), OPE 2021 (9 places) i OPE 2022 (14 places). Aquestes places es cobriran mitjançant el procés de concurs – oposició respectant els percentatges de diversitat funcional i promoció interna.

En la sessió celebrada aquesta mateixa vesprada, s’ha negociat i acordat per unanimitat el nombre de places que es destinarà a promoció interna i al torn de diversitat funcional en cada convocatòria.

En aquest sentit, s’ha recordat de manera unànime, que l’oferta de places que s’obtenen d’aplicar les taxes addicionals d’estabilització autoritzades no contemple una reserva per al torn de promoció interna, perquè si es fes es veuria limitat l’abast de la reducció de la temporalitat.

Respecte a la reserva d’un contingent per a ser cobert entre persones amb discapacitat o diversitat funcional, de conformitat amb el que estableix la Resolució d’1 d’abril de 2022 de la Secretaria d’Estat de Funció Pública sobre les orientacions per a la posada en marxa dels processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, s’ha comunicat que en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i octava de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de les places es realitzarà amb caràcter general per a igual valoració dels mèrits objectius que es determinen per a totes les persones aspirants.

Finalment, respecte a les places derivades de les taxes de reposició ordinàries, s’ha acordat destinar un 53,7% a promoció interna, i respecte a les places que inclou aquest procés d’estabilització a l’empara de l’article 2.1 de la Llei, i a les places que s’ofereixen pel torn de promoció interna, s’aplica el que es disposa en l’article 64 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, que estableix que en les Ofertes d’Ocupació Pública es reservarà un contingent no inferior al 10% de les vacants per a ser cobertes entre persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Durant les pròximes setmanes es publicarà en el DOGV l’Oferta pública d’ocupació per a continuar avançant en l’estabilització del Servei de Bombers i Bomberes Forestals.

Següent notícia
Compartix la notícia