CAS / VAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Responsable:

SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA S.A. (SGISE) – CIF A40547499 – SGISE

Contacte:

C/ Les Taules 2 – L’Eliana – Valencia (Valencia) sgise@sgise.es – Tel. 960992382 – https:/ www.sgise.es Tel. 960992382 – Email: sgise@sgise.es

Finalitats:

Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web

Legitimació:

Consentiment explícit de l’interessat

Conservació:

Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès

Destinataris:

No cedim les seues dades a tercers

Procedència:

Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal

Transferències internacionals:

No realitzem transferències internacionals de les seues dades

Drets:

Vosté té dret accedir a les seues dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seua portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació en la nostra “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. COOKIES DE SESSIÓ:

La present “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seues dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetlar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seua autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seues dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tindre accés a les seues dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepte en prova de la seua conformitat i consentiment.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recapta i tracta les seues dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determine els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguen determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS D’EMERGÈNCIA S.A. (SGISE) – CIF A40547499

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:

C/ Els Taules 2. 46183, L’Eliana – València (València), Espanya Email: sgise@sgise.es – Telèfon: 960992382

Domicili postal:

C/ Els Taules 2. 46183, L’Eliana – València (València), Espanya

3. MESURES DE SEGURETAT

Què fem per a garantir la privacitat de les seues dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seues dades, evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament. Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracte de dades sensibles.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seues dades?

Necessitem la seua autorització i consentiment per a recaptar i tractar les seues dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes. Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web

Durant quant temps conservem les seues dades?

Utilitzem les seues dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que existisca una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès.

5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seues dades?

La recollida i el tractament de les seues dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Consentiment explícit de l’interessat.

6. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

A qui cedim les seues dades dins de la Unió Europea?

No realitzem cessions de les seues dades a terceres persones ni entitats, excepte obligació legal.

Realitzem Transferències Internacionals de les seues dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seues dades.

7. PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les seues dades?

Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seues hem recaptat i tractem? Contactes web

Dades identificatives (Nom i Cognoms; Adreça electrònica; Telèfon)

8. DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seues dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seua identitat.

A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

– Sol·licitar l’ACCÉS a les seues dades personals

– Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seues dades

– Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seues dades (dret al “oblit”) LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seues dades

– Dret a la PORTABILITAT de les seues dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet. Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment.

– Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seues dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

Responsable: SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS D’EMERGÈNCIA S.A. (SGISE)

Adreça: C/ Els Taules 2. 46183, L’Eliana – València (València), Espanya

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seues dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vosté podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte del qual indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya

Email: info@aepd.es – Telèfon: 912663517 Web: https://www.aepd.es

9. CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ
L’acceptació del present document indica que vosté entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seues dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privacitat.