Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIES

SERVEI DE BOMBERS I BOMBERES FORESTALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

NOSALTRES SOM SGISE

La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) és una empresa pública de la Generalitat Valenciana que té com a objectiu la gestió del personal i la resolució de les necessitats logístiques que es deriven dels serveis d’extinció d’incendis forestals i de les emergències de diversa naturalesa que es produeixen en la Comunitat Valenciana.

Assumim la gestió dels mitjans tant personals com materials que precisa el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat, baix el comandament operatiu de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta als Emergències que ostenta les competències en matèria de protecció civil.

Som un servei públic, amb estructura i model propi, que ens permet garantir una resposta àgil i ràpida a qualsevol emergència, sempre baix el paraigües dels plans i procediments d’emergències, dissenyats per a garantir la seguretat de la ciutadania.

On actuem?

Serveis que prestem

SERVEI DE BOMBERS I BOMBERES FORESTALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA​
Planificació i Logística
Emergència Social
Emergències meteorològiques
Incendis

Planificación y Logística

El diseño de estrategias que permiten afrontar la emergencia con una visión global en aquellos aspectos necesarios para su buena resolución y la puesta en marcha de acciones acordes es otra de nuestras fortalezas

Así nos centramos también en la colaboración y tareas de apoyo en situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública; cooperación en situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad y abastecimiento de los necesarios para la normal operatividad del servicio.

Emergencia social

Ofrecemos tareas de apoyo en crisis sanitarias como la que estamos sufriendo de la COVID-19, pero también en accidentes de gran magnitud o contaminación grave. Colaboramos en diferentes situaciones de riesgo y participamos en servicios preventivos de cualquier tipo dirigidos a la protección de personas, bienes y el medio ambiente.

Por ejemplo, hemos colaborado recientemente en la construcción de los hospitales de campaña que sirven de apoyo en la lucha contra la pandemia y, hemos trabajado y continuamos haciéndolo ayudando a los ayuntamientos para hacer llegar suministros básicos para paliar las consecuencias que la emergencia sanitaria está teniendo entre la ciudadanía.

Emergencias meteorológicas

La gota fría o DANA, y otros fenómenos meteorológicos asociados con las fuertes lluvias tienen mayor protagonismo en la Comunitat Valenciana cuando hablamos de emergencias meteorológicas.

Desde la SGISE afrontamos especialmente las consecuencias de esta emergencia y su manifestación más importante: las inundaciones, pero también otras como las relacionadas con la nieve, el viento, los temporales marítimos, los terremotos, etc.

Incendios

Nos encargamos de la extinción de los incendios forestales que se declaren en el territorio de la Comunitat Valenciana, mediante el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, y acorde a las directrices del Plan Especial de Incendios Forestales PEIF.

El Servicio de Bomberos Forestales integra hasta 900 efectivos y se organiza en unidades básicas de intervención terrestre y helitransportadas distribuidas por toda la Comunitat Valenciana en función de criterios de riegos y operatividad.

Planificació i Logística

El disseny d’estratègies que permeten afrontar l’emergència amb una visió global en aquells aspectes necessaris per a la seua bona resolució i la posada en marxa d’accions acordes, és una altra de les nostres fortaleses.

Així ens centrem també en la col·laboració i tasques de suport en situació de greu risc, catàstrofe o calamitat pública; cooperació en situació de desabastiment de productes de primera necessitat i abastiment dels necessaris per a la normal operativitat del servei.

Emergència Social

Oferim tasques de suport en crisis sanitàries com la que estem patint de la Covid-19, però també en accidents de gran magnitud o contaminació greu. Col·laborem en diferents situacions de risc i participem en serveis preventius de qualsevol tipus dirigits a la protecció de persones, bens i el medi ambient.

Per exemple, hem col·laborat recentment en la construcció dels hospitals de campanya que  serveixen de suport en la lluita contra la pandèmia i, hem treballat i continuem fent-ho ajudant als ajuntaments a fer arribar sumministraments bàsics per a paliar les conseqüències que la emergència sanitaria està tenint entre la ciutadania.

Emergències meteorològiques

La gota freda o DANA, i altres fenòmens meteorològics associats amb les fortes pluges, tenen major protagonisme en la Comunitat Valenciana quan parlem d’emergències meteorològiques.

Des de la SGISE afrontem especialment les conseqüències d’esta emergència i la seua manifestació més important: les inundacions, però també unes altres com les relacionades amb la neu, el vent, els temporals marítims i els terratrèmols.

Incendis

Ens encarreguem de l’extinció dels incendis forestals que es declaren al territori de la Comunitat Valenciana, mijançant el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, i d’acord a les directrius del Pla Especial d’Incendis Forestals PEIF.

El Servei de Bombers Forestals integra fins a 900 efectius i s’organitza en unitats bàsiques d’intervenció terrestres i helitransportades distribuïdes per tota la Comunitat Valenciana en funció de criteris de risc i operativitat.

NOTICIA DESTACADA

24 abril 2024

Es publica en la Plataforma de l’Estat l’expedient per a l’arrendament de conjunts modulars prefabricats

S’ha publicat en la Plataforma de Contractació de l’Estat l’expedient CAB.2024.01 per a l’Arrendament de conjunts modulars prefabricats. L’objecte d’aquest contracte és dotar a la SGISE, per a les seves unitats de bombersforestals, de llocs d’estada i lavabo mitjançant conjunts modulars prefabricats,arrendats de manera temporal, situats en la rodalia de les bases terrestres iaèries d’ús habitual. El […]

NOTÍCIES DESTACADES

27 maig 2024

El DOGV publica la correcció de la data per a les proves per torn lliure d’administratiu, administratiu especialista i tècnic superior

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dilluns el llistat definitiu de les persones admeses per a realitzar les proves de les places d’administratiu, administratiu especialista i tècnic superior així com la correcció de la data d’examen que permetrà reduir la temporalitat pública en la Societat Valenciana de Gestió Integral de […]
23 maig 2024

El DOGV publica el nomenament de Miguel Antonio Crespo Marzal com a director de Recursos Humans

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat avui, una vegada ha finalitzat el procés selectiu i segons l’Acta de la Comissió De Valoració de data 20 de maig de 2024, el nomenament com a director de Recursos Humans de la Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergència (SGISE) a Miguel Antonio Crespo Marzal per ser […]
21 maig 2024

El DOGV publica la correcció de la data per a les proves per torn lliure d’enginyer tècnic agrícola

El 25 de juliol, a les 10.00 hores, tindrà lloc la celebració de l’exercici en les instal·lacions de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’EmergènciesEl Diari Oficial també publica el llistat definitiu de les persones que poden realitzar la prova El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimarts la […]