Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE ratifica el seu protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament laboral

18 setembre 2020

-La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències plasma en un protocol d’actuació el seu compromís de tolerància zero front a les conductes vexatòries en els seus centres de treball

La Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències (SGISE) ha ratificat el seu protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament laboral amb l’objectiu de garantir la protecció dels seus treballadors i treballadores enfront de conductes d’aquest tipus en l’àmbit dels seus centres de treball.

L’empresa, titular del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat, manifesta i reitera així el seu compromís de tolerància zero front l’assetjament laboral, ja es tracte d’assetjament moral, sexual, per raó de sexe, d’origen racial o ètnic, per motius de religió o conviccions, de diversitat funcional, d’edat o d’orientació sexual, que estiguen tipificats com a mancades molt greus per l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i per la normativa de Funció Pública.

Una de les particularitats d’aquest protocol és la de facilitar i fer més transparents els canals de denúncia que pot utilitzar el treballador i la treballadora davant una presumpta situació d’assetjament laboral, mitjançant l’emplenament d’un formulari de sol·licitud d’intervenció per assetjament i a través de dinàmiques de participació i diàleg social entre els diferents actors amb interés i responsabilitat directa en el tema.

El procediment per a la resolució d’aquesta mena de conflictes seguit en el citat protocol pretén, per tant, aclarir d’una manera àgil els supòsits fets i resoldre’ls garantint la imparcialitat, la confidencialitat, la presumpció d’innocència i la dignitat de les persones afectades i en absència de represàlies.

Següent notícia
Compartix la notícia