Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La Direcció de la SGISE i les seccions sindicals aborden assumptes estratègics al si del Comité Intercentres

23 juny 2021

La Direcció de la SGISE i les seccions sindicals s’han reunit aquest matí per a tractar nombrosos assumptes estratègics per a l’empresa en el Comité Intercentres, on s’ha facilitat informació detallada sobre l’estat de la borsa urgent de bombers forestals; el procés relatiu a la OPE 2020 per a cobrir llocs vacants; l’inici d’un protocol intern en matèria de contractació de personal concorde a la legislació vigent; el procés de readaptació de llocs de treball; l’adequació del complement d’antiguitat sobre la base de la nova jurisprudència; el pla estratègic de millora i adequació de bases; i novetats de la comissió d’igualtat.

Cobertura de vacants i promoció interna

La direcció de la SGISE ha posat en marxa els tràmits per a convocar l’Oferta pública d’ocupació aprovada en 2020, per a cobrir llocs vacants que no afecten personal amb contracte indefinit no fix. El pròxim mes es proporcionarà una proposta a les seccions sindicals per a iniciar la negociació sobre les bases d’aquesta OPO.

Respecte a la bossa urgent de bombers forestals, s’ha remés la llista definitiva ferma amb la puntuació final al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per a la seua publicació.

D’altra banda, en compliment de la Llei de la Funció Pública Valenciana aprovada pel Consell el mes d’abril passat, la Direcció ha emprés un procés negociat per a desenvolupar un protocol intern en matèria de contractació de personal amb l’objectiu d’establir un procediment propi en futures promocions internes.

La nova legislació estableix que els ens del sector públic instrumental de la Generalitat “hauran de comptar, en matèria de contractació de personal, amb protocols o instruccions internes que garantisquen la publicitat, objectivitat, mèrit, capacitat i igualtat en la selecció. Aquests protocols o instruccions hauran de ser informats prèvia i preceptivament, amb caràcter vinculant, per la conselleria competent en matèria de funció pública, i en tot cas hauran de preveure convocatòries públiques per a la contractació de personal”.

Desenvolupament de drets laborals

La Direcció ha informat de la conveniència d’iniciar un procediment de readaptació per a aquells treballadors que, per diversos motius, no han obtingut la condició de “apte” per a exercir les funcions assignades al seu lloc de treball, amb l’objectiu que continuen en el Servei si fora possible.

D’altra banda, la SGISE ha iniciat el tràmit per a regularitzar el còmput de l’antiguitat del personal discontinu d’acord amb el criteri del Tribunal Suprem. S’està recaptant la informació necessària i ja s’ha requerit als treballadors i treballadores, amb independència de la tipologia del seu contracte, que remeten la seua vida laboral fins al 10 de juliol. Quan es dispose de la documentació completa es requerirà la preceptiva autorització de la Direcció General de Pressupostos per a aplicar el pagament del complement d’antiguitat. D’altra banda, a proposta de les seccions sindicals s’ha decidit paralitzar el concurs de trasllats obert en la SGISE fins a tindre clara l’antiguitat de tot el personal, amb la finalitat d’evitar perjudicis.

Respecte al desenvolupament del Pla d’Igualtat, un assumpte prioritari per a la Direcció, es licitarà el servei d’assessorament professional per a la realització d’un diagnòstic inicial i posterior acompanyament a la Comissió d’Igualtat en la redacció del Pla, després que l’assessora que ha impartit formació als membres d’aquesta Comissió haja finalitzat la seua relació després de comunicar la seua impossibilitat d’assumir el procés davant la complexitat de la nova legislació vigent i la dimensió de la SGISE. La comissió es reunirà de nou quan compte amb el suport d’una nova assessoria.

La SGISE està ultimant un Pla Estratègic d’Adequació i Millora d’infraestructures que suposarà una important inversió en les bases del Servei de Bombers Forestals. Després de la fase de detecció de deficiències ja s’han emprés actuacions urgents en diverses instal·lacions, com la base de la Vallesa. A més, estan a punt de finalitzar les bases d’Alcoi, Carcaixent i Cofrentes. En els pròxims mesos es donarà a conéixer el Pla de manera detallada.

Durant la reunió del Comité Intercentres també s’ha entregat al President del Comité Autonòmic d’Empresa documentació relativa a les hores extraordinàries realitzades en el 2021 per part del personal de la SGISE, la relació nominal dels treballadors i treballadores en el període 2021 així com els contractes temporals del mateix període.

Finalment, s’han abordat diferents qüestions relatives a problemes puntuals elevats per part de les seccions sindicals. La Direcció de la SGISE ha agraït la implicació i l’esforç de totes les seccions sindicals en el disseny i implementació d’assumptes estratègic per a l’empresa. També ha reafirmat el seu compromís de transparència i informació i ha recordat que atén tots els dubtes o consultes personals que puguen sorgir entre els treballadors i treballadores, que tenen a la seua disposició el correu consultaspersonal@sgise.es per a plantejar quantes consideren.

Següent notícia
Compartix la notícia