Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El Consell modifica els estatuts de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències

5 març 2021

El Ple del Consell ha aprovat la modificació parcial dels estatuts de creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE) per a modificar l’objecte social de l’empresa.

Aquesta modificació afecta l’article 2 dels estatuts que, en el seu apartat 1, queda redactat de la manera següent:

“La societat tindrà per objecte l’exercici de les actuacions necessàries per a la prestació del servei públic essencial de bombers forestals, així com els serveis de protecció civil i gestió d’emergències a través de qualssevol mitjans personals i materials, sota la planificació, el control, la supervisió i la coordinació de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o l’òrgan o organisme públic amb competències en matèria de resposta a les emergències, i sense que puga disposar de facultats que impliquen l’exercici de potestats administratives; tot això, en els termes que preveu la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències i la normativa de desplegament.”

Entre aquestes actuacions, es troba la gestió de recursos humans i materials i de les necessitats logístiques necessàries i la gestió dels contractes i instruments per als estudis, els projectes, la construcció, l’adquisició o l’explotació, derivades de les necessitats logístiques, així com l’exercici de les activitats preparatòries, complementàries o derivades de les anteriors.

El Consell també ha ratificat l’Acord del Consell d’Administració de l’SGISE de modificació de l’article 9 dels seus estatuts, que estableix en el punt 3 que la Secretaria d’aquest Consell “serà exercida per un funcionari o funcionària grup A1 d’administració general de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, designada per la Presidència del Consell d’Administració, que assistirà a la reunió del Consell amb veu però sense vot”.

Següent notícia
Compartix la notícia