Procés d'estabilització extraordinari
× Versión en castellano Notícies Inscripció Sol·licituds Temari Contacte

Ajuda

Descarregar en PDF

Preguntes freqüents

Quin tipus d'empresa és SGISE? On puc consultar les bases de les convocatòries? Quines condicions generals han de complir les persones aspirants? Quan han de complir-se les condicions per a l'admissió per al procés selectiu? Què ocorre si els requisits no foren acreditats o els documents no foren aportats en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment? Quin és el termini d'inscripció? Com puc inscriure'm? Què ocorre si havent abonat la taxa, no he registrat la sol·licitud electrònicament? Què ocorre si soc contractat durant el transcurs d'aquest procés selectiu, com a personal laboral indefinit fix de la mateixa categoria? Puc inscriure'm a diversos llocs oferits? Com sé que la meua inscripció en línia s'ha realitzat correctament? Qui constarà en la resolució definitiva d'aprovats? Quines són les Taxes per admissió? Quina és la forma de pagament? Quines bonificacions són aplicables? Quines exempcions són aplicables? Si estic exempt/a del pagament de la taxa he de completar el tràmit de registre electrònic de sol·licitud? En quins casos procedeix la devolució de la taxa? Quines són les dades que em vinculen i com puc modificar-los? Quan sabré si he sigut admés/a com a aspirant? Adjudicació de llocs de treball i contractació com a personal indefinit. Es constitueixen bosses d'aquest procés? Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals En quins casos hi haurà compensació econòmica derivada de la no superació dels procediments d'estabilització? PREGUNTES PROCÉS DE CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS Quin és l'objecte de la convocatòria extraordinària de Concurs d'estabilització SGISE 2022? Qui pot participar en el concurs de mèrits? Quin és el procediment selectiu per a la cobertura de les places convocades per concurs extraordinari? Quan he de realitzar el tràmit d'autobaremació via telemàtica? Quina és la puntuació final del procés selectiu i com s'obté? Quins són els criteris de desempat en el procés de concurs extraordinari? Llista de valoració provisional i definitiva de mèrits Quines proves són de caràcter obligatori i eliminatori excepte convalidació? Quan i on es realitzaran? En quins casos es convaliden les proves obligatòries? Relació definitiva i presentació de documents PREGUNTES PROCÉS DE CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI Quin és l'objecte de la convocatòria extraordinària de Concurs-Oposició d'estabilització SGISE 2022? Qui pot participar en el concurs oposició ? Quin és el procediment selectiu per a la cobertura de les places convocades per concurs extraordinari? Quina és la puntuació final del procés selectiu i com s'obté? Quins són els criteris de desempat en el procés de concurs extraordinari? Quan i on es realitza la convocatòria de proves del procés de Concurs oposició? Quines proves formen part de la fase d'oposició? En quins casos es convaliden les proves obligatòries? Quan he de realitzar el tràmit d'autobaremació via telemàtica? Llista de valoració provisional i definitiva de mèrits Relació definitiva i presentació de documents

Quin tipus d'empresa és SGISE?

La SGISE es tracta d'una societat mercantil del sector públic instrumental de la Generalitat València, i té per objecte la prestació de serveis de caràcter essencial i prioritari per a la Comunitat Valenciana per raons de naturalesa pública, com són la preservació del patrimoni forestal, i la protecció davant els danys que poden patir les persones, i béns, a conseqüència del risc d'incendis o altres catàstrofes que puguen produir-se.

El Servei de Bombers Forestals està contemplat com a servei essencial en l’art.32 de la llei 13/2010 de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

Amb la publicació i aplicació del DECRET 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat (RSBF) i, com ve reflectit en el seu article nº4, el personal adscrit al Servei de Bombers Forestals va ampliar les seues funcions en relació a altres actuacions d'emergència, ja que ja no sols es contemplen les relacionades amb l'extinció d'incendis forestals, quedant a la disposició de la Generalitat, per a intervindre en totes aquelles situacions que definia aquest article.

A causa d'aquesta disposició i a la formació i preparació que aquestes potencials actuacions requereixen, s'ha tingut aquesta especialització necessària en la manera de baremar els mèrits en el present procés d'estabilització.

On puc consultar les bases de les convocatòries?

Pots consultar-les en aquest link https://sgise.es/oferta-docupacio/ i també, a l’àrea de noticies importants de la web d’incripcions.

Quines condicions generals han de complir les persones aspirants?

Per a l'admissió a aquest procés selectiu, serà necessari complir els següents requisits:

1. Nacionalitat: Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra de les quals permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article a) 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

2. Edat: Tindre l'edat mínima establida en la legislació bàsica estatal i no haver aconseguit l'edat de jubilació.

3. Estar en possessió del títol especificat en l'annex I per a cadascun dels llocs o categories convocats o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, haurà de presentar-se el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desenvolupament.

En totes les convocatòries resulta d'aplicació la normativa sobre titulació acadèmica o professional exigida per a accedir als diferents llocs o categories professionals.

L'exercir o haver exercit prèviament la plaça convocada no eximeix d'aquest requisit, sense perjudici d'aquells supòsits en els quals la normativa convencional per al personal laboral aplicable a l'àmbit estableix la possibilitat d'accedir amb altres titulacions acadèmiques o professionals similars o equivalents.

4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

En el cas dels llocs d'aquesta convocatòria que requereixen la superació prèvia de requisits específics de test psicotècnic i/o reconeixement mèdic i/o prova física, s'entendrà complida aquesta condició quan la persona aspirant haja obtingut la qualificació d'apte en aquestes proves o se li convaliden.

5. Habilitació: No haver sigut separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeix, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedira en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

6. Haver satisfet el pagament de la taxa corresponent.

7. Emplenar la declaració responsable juntament amb la fulla d'autobaremació dels mèrits, d'acord amb el model que s'incorporarà a cada convocatòria. Cada convocatòria pot establir requisits específics d'accés, sempre que es formulen de manera abstracta i general i tinguen una relació objectiva i proporcionada amb les funcions i tasques corresponents que s'han de complir.

8. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de fix en la mateixa categoria de la SGISE al qual s'opta.

Quan han de complir-se les condicions per a l'admissió per al procés selectiu?

Les condicions per a l'admissió per al procés selectiu hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

Els mèrits al·legats hauran d'haver sigut obtinguts amb anterioritat al 14.04.2023, inclòs, i únicament es computaran fins a aquest moment.

La SGISE podrà requerir, en qualsevol moment, a les persones aspirants a fi que acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

Què ocorre si els requisits no foren acreditats o els documents no foren aportats en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment?

Que la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.

Quin és el termini d'inscripció?

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h del dia 13.03.2023 fins a les 23.59 h del dia 14.04.2023.

Com puc inscriure'm?

Els aspirants han de presentar una sol·licitud per cada convocatòria de cadascun dels llocs o categories convocades en la qual vulguen participar amb la formalització del corresponent tràmit telemàtic disponible en la Seu electrònica d'aquesta entitat.

S'haurà de realitzar la presentació de sol·licituds en cadascuna de les convocatòries en les quals es desitge inscriure, d'acord amb l'estipulat en la base 3.4.

Les sol·licituds es presentaran per via electrònica, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent.

A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o esDNIe; emplenar a través del formulari habilitat en la pàgina web de la SGISE https://sgise.es/. (seleccionar convocatòria i tramitar amb certificat) i realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels següents passos:

a) L'emplenament i inscripció en línia.

b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.

c) El registre electrònic de la sol·licitud.

Què ocorre si havent abonat la taxa, no he registrat la sol·licitud electrònicament?

No seran admeses i, consegüentment, quedaran excloses del procés selectiu aquelles persones que, havent abonat la taxa, no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s'indica en l'apartat següent.

Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en el present procediment selectiu, i havent abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no fora possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, consegüentment, no figuren en la relació provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu, aquelles hauran d'esmenar la seua sol·licitud en la forma prevista en la base 5.3 d'aquesta ordre.

La presentació de la sol·licitud comporta la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de les convocatòries.

Què ocorre si soc contractat durant el transcurs d'aquest procés selectiu, com a personal laboral indefinit fix de la mateixa categoria?

Si algun aspirant és contractat durant el transcurs d'aquest procés selectiu, personal laboral indefinit fix de la mateixa categoria, l'òrgan de selecció procedirà a la seua substitució en la relació de persones aprovades i amb l'ordre de prelació que constara en el llistat corresponent, amb la consegüent devolució de taxes.

Puc inscriure'm a diversos llocs oferits?

Sí, en aqueix cas haurà d'emplenar tantes sol·licituds d'inscripció com llocs desitge presentar-se.

També pot presentar-se al mateix lloc però en processos selectius diferents, en aqueix cas haurà d'emplenar la sol·licitud d'inscripció en cadascuna de les vies (concurs o concurs – oposició)

Si té dubtes de com ha d'inscriure's, disposa d'un manual d'usuari i vídeos tutorials que li poden servir de suport per a emplenar la sol·licitud d'inscripció.

Com sé que la meua inscripció en línia s'ha realitzat correctament?

Una vegada presentada la sol·licitud de participació, apareixerà un missatge de confirmació de l'alta en la inscripció i s'assignarà un codi de referència de manera automàtica. A més, s'enviarà un correu electrònic a l'adreça facilitada en el formulari d'inscripció confirmant la recepció de la sol·licitud d'inscripció.

Es recomana l'ús d'adreces de correu electrònic personal, no professional, sent obligació de les persones candidates mantindre l'adreça de correu electrònic designada activa durant tot el procés de selecció i de comunicar a SGISE qualsevol incidència.

Si no ha rebut un correu electrònic de confirmació d'inscripció en el correu facilitat, revise en “Correus no desitjats” o “Spam” de la seua safata d'entrada.

Qui constarà en la resolució definitiva d'aprovats?

En la resolució definitiva d'aprovats constaran tant els aprovats com els exclosos del procés.

Quines són les Taxes per admissió?

Les taxes per admissió seran conforme als imports indicats en a l'Annex I.

Quina és la forma de pagament?

La forma de pagament serà telemàtica a través de la web.

Quines bonificacions són aplicables?

a) La presentació de la sol·licitud de participació en el procés selectiu per mitjans telemàtics, tindrà una bonificació del 10% de la quota íntegra, que s'aplicarà de manera automàtica en realitzar el pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud.

b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general, gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a anterior, per al que hauran d'assenyalar l'apartat «Bonificacions» de la sol·licitud telemàtica, i s'aplicarà de manera automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud.

Quines exempcions són aplicables?

a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%. Serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat de «Exempcions» de la sol·licitud telemàtica.

b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat de «Exempcions família nombrosa especial» de la sol·licitud telemàtica.

c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els qui acrediten trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat «Altres» de la sol·licitud telemàtica.

d) Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills. Serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat de «Uns altres» de la sol·licitud telemàtica.

e) Les persones desocupades que figuren en els Serveis Públics d'Ocupació com a demandants d'ocupació amb una antiguitat mínima de 6 mesos referida a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. Serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat de «Exempcions» de la sol·licitud telemàtica.

A l'efecte de comprovar tals circumstàncies, les persones afectades hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud els següents documents en pdf:

a) Les persones amb discapacitat: targeta identificativa de la discapacitat expedida per l'òrgan competent o certificat actualitzat acreditatiu del grau de discapacitat, expedit per l'òrgan competent per a expedir aquestes certificacions.

b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial i les famílies monoparentals de categoria especial: títol vigent acreditatiu de tal condició, expedit per la comunitat autònoma corresponent.

c) Les víctimes de violència de gènere: resolució judicial o ordre de protecció dictada a favor de la víctima, o informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis de ser víctima de violència de gènere, fins que es dicte l'ordre de protecció, o qualsevol una altra documentació acreditativa de tal condició de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

d) Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills: certificat acreditatiu de tal condició, expedit per l'òrgan competent del Ministeri de l'Interior.

e) Les persones desocupades: L'acreditació s'efectuarà mitjançant certificat de demanda d'alta, expedit pel Servei Públic d'Ocupació, amb referència a la data de publicació d'aquesta convocatòria

Si estic exempt/a del pagament de la taxa he de completar el tràmit de registre electrònic de sol·licitud?

Si, en cap cas, el pagament de la taxa eximirà del tràmit de registre electrònic de la sol·licitud.

La falta de justificació de l'abonament de les taxes o de la presentació dins del termini i en la forma escaient en el registre electrònic corresponent de la sol·licitud, determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

En quins casos procedeix la devolució de la taxa?

Procedirà la devolució de les taxes en els supòsits i a través dels procediments contemplats en l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Quines són les dades que em vinculen i com puc modificar-los?

Les persones aspirants queden vinculades per les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds.

Sols poden sol·licitar la seua modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini establit en la base 3 per a la presentació de sol·licituds.

Quan sabré si he sigut admés/a com a aspirant?

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia verificació que s'ha realitzat el pagament de les taxes, la persona titular de la Gerència de la SGISE dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses per a participar en el concurs de mèrits.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per a participar en aquestes convocatòries.

Transcorregut el termini d'al·legacions, vistes aquestes i, en el seu cas, esmenats els defectes, es dictarà una resolució que eleve a definitiva la relació de persones admeses i excloses a la del procés selectiu, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana .

Com puc actuar en cas d'error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la sol·licitud, o realitzar les al·legacions?

Les persones aspirants podran, en cas d'error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la resolució a què es refereix la base anterior, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A aquest efecte, hauran de seguir les instruccions que s'indiquen en la resolució per la qual es publique la relació provisional d'admesos i exclosos.

Especialment, aquelles persones aspirants que no hagen pogut completar la presentació i registre de la seua sol·licitud electrònicament per motius tècnics, tal com es preveu en la base 3, hauran d'annexar, en tot cas, justificant de l'intent de la presentació i registre de la sol·licitud o la sol·licitud, i el pagament electrònic de la taxa o, si escau, el document que acredite l'aplicació de les bonificacions o exempcions corresponents, tot això, realitzat en el termini previst en la base 3 per a la presentació de sol·licituds.

En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se, procedir a la seua esmena dins del termini i en la forma escaient, les persones aspirants comprovaran que no figuren recollides en la relació provisional de persones excloses i, a més, que les seues dades personals i altres circumstàncies consignades en la seua sol·licitud consten correctament en les relacions de persones admeses.

Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i, en el seu cas, esmenats els defectes, es dictarà una resolució que eleve a definitiva la relació de persones admeses i excloses a la del procés selectiu, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Adjudicació de llocs de treball i contractació com a personal indefinit.

Aspectes generals.

La convocatòria d'aquests processos de selecció no fa referència a llocs de treball específicament identificats, sinó exclusivament al nombre de places que es convoquen dels corresponents llocs o categories, d'acord amb el que consta, en cada cas, en els Annexos I i II de la resolució de 27 de maig de 2022, de la gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, pel qual s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i següents de la present Resolució.

Aquests llocs de treball es concreten, en tot cas, amb motiu de la seua adjudicació, a la finalització dels respectius processos selectius.

Contractació com a personal indefinit.

Després de la comprovació dels requisits i realitzades les actuacions d'adjudicació, l'Entitat contractarà les persones proposades en el llistat definitiu com a personal indefinit en el lloc o categoria corresponent.

Els tràmits necessaris per a la seua contractació hauran de dur-se a terme en el termini màxim d'un mes des de la comprovació dels requisits aportats.

Superació del període de prova i del curs habilitant

El personal contractat estarà subjecte a la superació del curs habilitant i del període de prova en els termes indicats en la base 6.3.f.

La falta de superació del període de prova o del curs habilitant suposarà l'extinció del contracte indefinit i l'exclusió del procés.

Aquesta exclusió determinarà que el Tribunal Qualificador haja d'efectuar la corresponent nova proposta de contractació.

Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produeixen renúncies de les persones seleccionades abans de la seua contractació, o en el cas que aquestes no superaren el període de prova i/o curs habilitant, l'òrgan convocant podrà requerir del OTS una relació complementària de les persones que segueixen a les propostes, per a la seua possible contractació com a personal indefinit.

El Curs constarà de dues fases, una teòrica-pràctica i una altra pràctica.

La qualificació del curs, tant de la fase teoricopràctica com de la de pràctiques, correspondrà a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, i la seua valoració es realitzarà sobre la base de criteris objectius, que tindran en compte, entre altres, els següents extrems: assimilació dels coneixements impartits, responsabilitat, dedicació, actituds enfront del professorat i resta de l'alumnat, i quants aspectes de l'actuació de la persona aspirant siguen necessaris per a valorar la seua capacitat per a una adequada prestació de les funcions atribuïdes al lloc. Serà qualificat com a «apte» o «no apte», sense qualificació numèrica.

On es publicaran les resolucions que es dicten per l'òrgan competent, així com els acords i/o notes informatives emesos per l'òrgan de selecció?

Totes les resolucions que es dicten per l'òrgan competent, així com els acords i/o notes informatives emesos per l'òrgan de selecció, es publicaran en la pàgina web de la SGISE https://sgise.es/ .

Es constitueixen bosses d'aquest procés?

SÍ, tal com indiquen les bases, es constituiran bosses resultants dels processos de selecció d'estabilització fins a la finalització del procés d'estabilització de la llei 20/2021 en cada categoria.

En compliment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social, la puntuació mínima per a formar part de les bosses resultants dels processos de selecció serà igual a l'establida per a superar la fase d'oposició del concurs oposició.

Les bosses s'ordenaran d'acord amb l'ordre de prelació per la puntuació final aconseguida per les persones aspirants que resulte de la suma de la puntuació obtinguda en les corresponents fases, unificant al personal de l'entitat que no obtinga plaça i siga destituït pels processos d'estabilització i al personal de nou accés, tant del torn d'estabilització, com de la OEP ordinària per haver superat algun exercici.

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

De conformitat amb el que es disposa en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades en relació amb l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran tractats per la SGISE en qualitat de responsable dels mateixos amb la finalitat de fer-li partícip del present procés de selecció de personal, tramitar la seua sol·licitud, comprovar la concurrència dels requisits, procedir a la valoració o baremació dels mateixos i verificar possibles incompatibilitats establides en les bases d'aplicació i altres normes reguladores del procediment de concessió, i si escau, comunicar i publicar els resultats en la pàgina web. Entre altres finalitats, les seues dades seran utilitzades per a enviament de comunicacions i altres actuacions relacionades amb el procés de concessió i atendre possibles reclamacions o impugnacions dels resultats publicats. Igualment, les seues dades seran incloses en la Borsa d'Ocupació Pública.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic.

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat o, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i de documentació.

Les dades facilitades no se cediran a terceres persones, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos segons llei, com ara:

- Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

- Ministeri Fiscal, Jutges i Tribunals.

- Ministeri competent en matèria de treball i econòmica social.

- Altres administracions o òrgans amb competència en la matèria i amb accés a la Borsa d'Ocupació.

En tot cas, els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres reconeguts en la llei, remetent la seua sol·licitud per escrit a l'adreça de correu electrònic: dpdsectorpublico@gva.es.

Sense perjudici de l'anterior, pot acreditar la seua identitat a través d'uns dels següents mètodes:

(1). Aportar còpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).

(2). Signar electrònicament el document amb un certificat digital vàlid.

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix l'ús de les seues dades personals, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Pot sol·licitar més informació sobre el tractament de les seues dades personals, al correu electrònic: sgise@sgise.es.

En quins casos hi haurà compensació econòmica derivada de la no superació dels procediments d'estabilització?

Correspondrà una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats, per al personal contractat en règim laboral temporal que, estant en actiu com a tal, vera finalitzada la seua relació amb la SGISE per no resultar adjudicatari de cap de les places convocades en els processos selectius d'estabilització.

La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en les convocatòries pel sistema de concurs oposició les persones que no han presentat sol·licitud per a participar en el procés selectiu i les persones que no han realitzat l'exercici de la fase d'oposició, es considera que no han realitzat l'exercici les persones no presentades i les persones que entreguen la fulla de respostes de l'exercici en blanc. En el sistema de concurs de mèrits es considera que no han participat en les convocatòries les persones que no han presentat la sol·licitud, que no han presentat la declaració responsable, o que no han al·legat la totalitat dels mèrits dels quals disposen, d'acord amb el que ja obra en la SGISE.

PREGUNTES PROCÉS DE CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS

Quin és l'objecte de la convocatòria extraordinària de Concurs d'estabilització SGISE 2022?

Les presents convocatòries tenen per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs extraordinari de mèrits, per a cobrir 247 places recollides en l'annex I de la Resolució de 27 de maig de 2022, de la gerent de la SGISE.

De conformitat amb la lletra f) de l'apartat 2 de l'article 61 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana (d'ara en avant LFPV), la distribució percentual dels sexes en el llocs de treball o grup professional objecte de les presents convocatòries, en la data de publicació de la corresponent oferta, és conforme al detall de l'annex II.

Qui pot participar en el concurs de mèrits?

Només podran participar en el concurs de mèrits les persones que consten en el llistat definitiu de persones admeses.

Els mèrits al·legats hauran d'haver sigut obtinguts amb anterioritat al 14.04.2023, inclòs, i únicament es computaran fins a aquest moment.

Quin és el procediment selectiu per a la cobertura de les places convocades per concurs extraordinari?

Serà l'excepcional de concurs, la realització del qual s'ajustarà a les següents particularitats:

a) Es desenvoluparà en una única fase de valoració de mèrits

b) Només es valoraran els mèrits al·legats i acreditats dins del termini i en la forma escaient pels aspirants.

c) Els aspirants seran ordenats de major a menor puntuació i conforme a l'ordre de prelació resultant de l'aplicació de la base 7.1 de les bases publicades.

d) La superació del procés selectiu es declararà en número idèntic al de places convocades.

e) Els aspirants que no acrediten cap mèrit seran exclosos del procés selectiu.

f) Superació de requisits específics que guarden relació directa i objectiva amb les funcions i les tasques a exercir i que s'inclouen en els procediments ordinaris d'ingrés en els llocs de treball indicats en l'Annex IV de la present resolució:

f.1. Per a la contractació com a personal indefinit de la SGISE serà obligatòria la superació amb caràcter previ dels següents requisits específics de caràcter eliminatori.

a . Prova Psicotècnica

b. Prova d'aptitud física.

c. Reconeixement mèdic.

La no superació d'alguna d'aquestes proves suposarà l'exclusió del procés selectiu.

L'òrgan tècnic de selecció convalidarà aquestes proves en els termes establerts en la present resolució.

f.2. Les persones que siguen contractades com a indefinides per la SGISE hauran de superar el curs habilitant si existeix per a aquesta categoria.

A les persones que tinguen una relació laboral contractual amb l'entitat, en aquell lloc o categoria equivalent a la que s'opta i ja ho hagueren superat, es convalidarà aquest curs.

En el cas de l'haurien realitzat amb anterioritat però faltara per realitzar i superar algun mòdul, únicament hauran de superar el mòdul que no hagen realitzat i superat.

La no superació del curs suposarà causa d'extinció del contracte.

f.3. Les persones que siguen contractades com a indefinides per la SGISE hauran de superar el període de prova.

Aquest període de prova serà el que indica el Conveni Col·lectiu d'aplicació o en defecte d'això variable segons la naturalesa del treball, índole i importància de les comeses a exercir pels contractats i en cap cas podrà excedir el temps de sis mesos per als tècnics titulats i de dos mesos per a les altres treballadores/és.

Durant el període de prova, la persona treballadora tindrà els drets i obligacions corresponents al lloc de treball que exerceix com si fora de plantilla, excepte els derivats de la resolució de la relació laboral, que podrà produir-se a instàncies de qualsevol de les parts durant el seu transcurs, sense dret a cap indemnització.

Transcorregut el període de prova sense que s'haja produït el desistiment, el contracte produirà plens efectes, computant-se el temps dels serveis prestats a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.

A persones treballadores que passen a prestar els seus serveis laborals amb caràcter indefinit se'ls computarà el temps de serveis prestats amb caràcter temporal pel que fa al període de prova com a la seua experiència acumulada. Això s'aplicarà quan es refereix al mateix lloc i especialitat

Serà nul el pacte que estableix un període de prova quan la treballadora/or haja exercit les mateixes funcions amb anterioritat en l'empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

La no superació del curs suposarà causa d'extinció del contracte.

D'aquest procés es derivarà la constitució de borsa d'ocupació temporal per a cobrir les diferents necessitats de l'entitat concorde a la normativa vigent en aquesta matèria segons l'indicat en la base 13.

Quan he de realitzar el tràmit d'autobaremació via telemàtica?

A les persones incloses en el llistat definitiu, se'ls concedirà un termini de 20 dies hàbils perquè realitzen, obligatòriament, el tràmit d'autobaremació via telemàtica, emplenant degudament el formulari i adjuntant tots aquells documents acreditatius dels mèrits declarats en aquest, ajustant-se als previstos en l'annex III, degudament acreditats.

El formulari d'autobaremació té la consideració de declaració responsable en els termes previstos en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Si els mèrits que s'al·leguen ja constaren la base de dades de la SGISE, únicament serà necessari citar-los en el formulari d'autobarem, sense aportar els documents corresponents. Només es valoraran els mèrits al·legats en l'autobarem .

Quina és la puntuació final del procés selectiu i com s'obté?

D'acord amb el que es preveu en l'acord unànime de 12 de setembre de 2022, de la taula negociadora de SGISE, sobre criteris d'aplicació als criteris de selecció de personal derivats dels processos d'estabilització d'ús de la Llei 20/2021, de 28 de desembre i que és aplicable a les places recollides en l'annex I de la Resolució de 27 de maig de 2022, de la gerent de la SGISE, la puntuació màxima del procés selectiu serà de 100 punts que es distribuiran d'acord amb el barem que figura en l'annex III.

La puntuació final del procés selectiu s'obtindrà del total de punts obtingut en el barem.

A continuació, es configuraran les llistes que produeixen, d'acord amb els llocs oferits i respecte a la categoria convocada, ordenades per puntuació de major a menor. Aquestes constituiran les llistes definitives de valoració de mèrits.

La no superació del curs suposarà causa d'extinció del contracte.

Quins són els criteris de desempat en el procés de concurs extraordinari?

Finalitzada la valoració dels mèrits se sumarà el total de punts obtinguts i s'ordenarà als aspirants per la puntuació global obtinguda, de major a menor.

Quan la puntuació global obtinguda per dues o més aspirants fora igual s'aplicaran els següents criteris de desempat.

a. En primer lloc, en primer lloc, a favor de la persona amb major experiència en el destí segons apartat a.1 d'experiència de l'annex III.

b. En segon lloc, a favor de la persona amb major experiència en l'apartat a.2 d'experiència de l'annex III.

c. Si així i tot persisteix, per la major puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en el qual figuren relacionats, és a dir:

- Experiència (sumades, en el seu cas, les puntuacions obtingudes en els diversos subapartats)

- Titulacions acadèmiques

- Formació

- Coneixement del valencià

- Coneixement d'idiomes comunitaris

- Exàmens aprovats

d. En cas de persistir l'empat, si fora entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor del sexe femení en cas que estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos objecte de la convocatòria en la data de la seua publicació.

e. Finalment, si encara persistira l'empat, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants empatades, iniciant-se el citat ordre per la lletra «Q» conforme al resultat del sorteig celebrat el 18 d'octubre de 2022 (DOGV 9454, 21.10.2022).

Llista de valoració provisional i definitiva de mèrits

Realitzada la valoració dels mèrits, l'òrgan de selecció publicarà les llistes provisionals de baremació de mèrits, amb la puntuació obtinguda, i desglossada en els diferents apartats del barem, concedint-se un termini de deu dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació amb aquesta valoració provisional o presentar la documentació que consideren oportuna acreditativa dels mèrits prèviament al·legats.

En aquells processos selectius massius en els quals el nombre de persones supere àmpliament el nombre de places convocades, la comissió de selecció podrà acordar la revisió i valoració dels mèrits d'aquelles persones que, atesa la puntuació final de l'autobarem presentat, tinguen possibilitats d'obtindre plaça en el procés selectiu de què es tracte.

En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament conforme a l'assenyalat en la base 6.

Resoltes les possibles reclamacions, l'òrgan de selecció, mitjançant un anunci, publicarà les llistes definitives de valoració de mèrits amb la puntuació obtinguda ordenada, desglossada en els diferents apartats del barem.

Quines proves són de caràcter obligatori i eliminatori excepte convalidació? Quan i on es realitzaran?

Conforme al que es disposa en la base 6.3.f, i a l'Annex IV, les proves psicotècniques, la prova d'aptitud física i el reconeixement mèdic tindran caràcter obligatori i eliminatori.

Es qualificaran com a «apte» o «no apte».

L'anunci del OTS indicat en la base 8.2, inclourà el dia, hora i lloc de realització de la Prova Psicotècnica, amb una antelació i termini no inferior a 10 dies hàbils.

En finalitzar la prova psicotècnica, l'Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la seu electrònica de la SGISE, la relació d'aspirants aptes, incloent en el seu cas la convocatòria a la realització del reconeixement mèdic per als aspirants a aquells llocs on siga obligatori.

En finalitzar la segona prova – reconeixement mèdic-, l'Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la seu electrònica de la SGISE, la relació d'aspirants aptes, incloent en el seu cas la convocatòria a la realització de la prova d'aptitud física per als aspirants a aquells llocs on siga obligatori.

Per motius d'eficiència i agilitat, aquesta fase la realitzarà igual nombre d'aspirants que el 200% de places en cada lloc on siga necessària la superació d'aquesta prova amb caràcter previ a la contractació.

En cap cas es publicaran llistes de persones «no aptes» per motiu d'exclusió mèdica.

La no presentació al reconeixement mèdic o la negativa a realitzar les proves estipulades suposaran l'exclusió del Concurs.

Dins de les proves mèdiques, les persones aspirants hauran d'emplenar una declaració de salut i l'autorització per a sotmetre's a totes les proves que determine el Tribunal Mèdic

En finalitzar la segona prova – reconeixement mèdic-, l'Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en l'en la seu electrònica de la SGISE, la relació d'aspirants aptes, incloent en el seu cas la convocatòria a la realització de la prova d'aptitud física per als aspirants a aquells llocs on siga obligatori.

Per motius d'eficiència i agilitat, aquesta fase la realitzarà el nombre d'aspirants que hagen superat la prova mèdica i sempre que siga igual o superior al nombre de places en cada lloc on siga necessària la superació d'aquesta prova amb caràcter previ a la contractació.

Les persones interessades seran convocades per a cada exercici en crida única, sent excloses els qui no compareixen.

Les persones interessades quedaran decaigudes en tots els seus drets, quan es personen en els llocs de celebració ja iniciades les proves o per la inassistència a aquestes, encara que es dega a causes justificades. Tractant-se de proves de caràcter individual i successiu, l'Òrgan Tècnic de Selecció podrà apreciar les causes al·legades i admetre a l'aspirant, sempre que les mateixes no hagen finalitzat i aquesta admissió no menyscabe el principi d'igualtat amb la resta del personal.

Les persones interessades hauran d'acreditar en qualsevol moment davant l'Òrgan Tècnic de Selecció la seua personalitat mitjançant la presentació del DNI, N.I.E o del permís de conduir, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades d'aquests documents.

En quins casos es convaliden les proves obligatòries?

El OTS convalidarà:

a. La prova Psicotècnica a aquelles persones aspirants que tinguen una relació laboral contractual amb l'entitat en aquell lloc o categoria equivalent a la que s'opta.

b. El Reconeixement mèdic a aquelles persones aspirants que tinguen una relació laboral contractual amb l'entitat en aquell lloc o categoria equivalent a la que s'opta sempre que ho tinguen en vigor.

c. Prova d'aptitud física a aquelles persones aspirants que tinguen una relació laboral contractual amb l'entitat.

Per a això, les persones aspirants hauran d'aportar, en el moment de realització de les proves, l'acreditació documental suficient.

L'acreditació i sol·licitud de convalidació de proves, es realitzarà en el termini indicat en el “anunci de la qualificació obtinguda” indicat en la base 8.2.

Per a la citada convalidació, la persona aspirant haurà de remetre a la direcció que s'indique la certificació acreditativa on sol·licite la prova de convalidar i el motiu.

Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produeixen renúncies de les persones aspirants convocades, o en el cas que aquestes s'exclogueren per no superar les proves obligatòries, el OTS podrà convocar una relació complementària de les persones que segueixen a les propostes, per a la superació d'aquestes proves.

Una vegada concloses les proves psicotècniques i mèdiques, es confeccionarà la Relació Provisional de Persones Aprovades del Concurs, ordenada de major a menor puntuació, que s'interromprà quan el nombre d'aspirants inclosos en ella coincidira amb el nombre de places convocades.

Així mateix, es publicarà la llista completa de les persones aspirants amb la seua qualificació ordenada de major a menor puntuació a l'efecte de la constitució de la borsa d'ocupació temporal.

Relació definitiva i presentació de documents

El OTS elevarà a la persona titular de la Gerència de SGISE per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la relació definitiva de Persones Aprovades del Concurs, ordenada de major a menor puntuació, que s'interromprà quan el nombre d'aspirants inclosos en ella coincidira amb el nombre de places convocades, perquè, en el termini de vint dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació, aporten davant SGISE, els següents documents:

a) Fotocòpia del DNI o NIE.

b) Fotocòpia autenticada del títol acadèmic exigible segons el que s'estableix en la base 2.1.3 de l'ordre, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, una fotocòpia autenticada de la credencial d'homologació o, en el seu cas, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

c) Declaració jurada de no estar inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeix en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

d) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball oferits en el cas que no fora obligatòria la preceptiva superació de la prova psicotècnica, prova d'aptitud física i reconeixement mèdic.

Les persones que en data de presentació de la documentació requerida estiguen en actiu en l'Entitat, només hauran de justificar l'apartat 9.1.b), llevat que ja ho tinga acreditat i inscrit en la base de dades de la SGISE, i únicament hauran de manifestar-ho per escrit davant la SGISE, sense aportar la documentació corresponent, així com l'apartat 9.1.d) excepte en el cas que estiguen exercint el mateix lloc al qual accedeixen.

Les persones que superen el procés selectiu i que van sol·licitar una de les exempcions o bonificacions de les establides en la base 4, hauran de presentar, addicionalment, una còpia autenticada dels documents acreditatius de la concurrència de tal exempció o bonificació.

Les persones seleccionades que, dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presentaren la documentació acreditativa dels extrems indicats, o que de la mateixa es deduïra que manquen d'algun dels requisits exigits, no podran ser contractades com a personal laboral indefinit en la SGISE, sent excloses del procés de selecció corresponent i restant sense efectes els drets associats a la seua participació.

Aquesta exclusió determinarà que el Tribunal Qualificador haja d'efectuar la corresponent nova proposta de contractació, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.

No obstant això el que es disposa en els apartats anteriors, d'acord amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, l'òrgan gestor del procés selectiu podrà verificar la realitat de les dades declarades i la veracitat dels documents aportats o, en el seu cas, recaptar-los electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, especialment els relatius a la condició de personal amb diversitat funcional, família nombrosa, titulació acadèmica, certificat expedit per la JQCV, llevat que la persona interessada manifeste expressament que no presta el seu consentiment, i marcarà per a això la casella continguda en el formulari de la sol·licitud.

PREGUNTES PROCÉS DE CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI


Quin és l'objecte de la convocatòria extraordinària de Concurs-Oposició d'estabilització SGISE 2022?

Les presents convocatòries tenen per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició extraordinari, per a cobrir 35 places recollides en l'annex II de la Resolució de 27 de maig de 2022, de la gerent de la SGISE.

De conformitat amb la lletra f) de l'apartat 2 de l'article 61 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana (d'ara en avant LFPV), la distribució percentual dels sexes en el llocs de treball o grup professional objecte de les presents convocatòries, en la data de publicació de la corresponent oferta, és conforme al detall de l'annex II.

Qui pot participar en el concurs oposició ?

Només podran participar en la primera fase d'oposició les persones que consten en el llistat definitiu de persones admeses.

Només podran participar en la fase de concurs les persones que hagen superat la fase d'oposició.

Els mèrits al·legats hauran d'haver sigut obtinguts amb anterioritat al 14.04.2023, inclòs, i únicament es computaran fins a aquest moment.

La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en totes dues fases.

Quin és el procediment selectiu per a la cobertura de les places convocades per concurs extraordinari?

El procés consta d'una fase d'oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, i d'una fase de concurs, de caràcter obligatori.

Pots consultar els detalls d'aquestes fases i les seues proves en les bases publicades

Quina és la puntuació final del procés selectiu i com s'obté?

La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en totes dues fases.

A continuació, es configuraran les llistes que procedeixen, d'acord amb els llocs, ordenats per puntuació de major a menor.

Quins són els criteris de desempat en el procés de concurs extraordinari?

Quan la puntuació global obtinguda per dues o més aspirants fora igual s'aplicaran els següents criteris de desempat.

a. S'atendrà, en primer lloc, a la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició,

b. Si persistira l'empat, es dirimiria per la major puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en el qual figuren relacionats.

c. Si persisteix l'empat, a favor de la persona amb major experiència en el destí segons l'apartat a.1 d'experiència de l'annex III.

d. En cas de persistir, a favor de la persona amb major experiència en l'apartat a.2 d'experiència de l'annex III.

e. En cas de persistir l'empat, si fora entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor del sexe femení en cas que estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos objecte de la present convocatòria en la data de la seua publicació.

f. Finalment, si encara persistira l'empat, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants empatades, iniciant-se el citat ordre per la lletra «Q» conforme al resultat del sorteig celebrat el 18 d'octubre de 2022 (DOGV 9454, 21.10.2022).

De conformitat amb l'assenyalat en l'apartat 5 de l'article 18 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, les persones aspirants que, havent optat per les vacants reservades a persones amb diversitat funcional, tinguen una puntuació superior a l'obtinguda per unes altres o altres aspirants del torn lliure general, i no hagueren obtingut vacant en el citat contingent de reserva, seran incloses per la seua ordre de puntuació en el torn lliure general.

Així mateix, per a les persones aspirants que hagueren optat pel torn lliure de persones amb malaltia mental i no hagueren obtingut vacant en el citat contingent de reserva, seran incloses per la seua ordre de puntuació en el torn lliure general.

Quan i on es realitza la convocatòria de proves del procés de Concurs oposició?

El primer exercici es realitzarà en el lloc, data i hora que s'estableix en la resolució per la qual s'aprove i publique, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana , la llista definitiva de persones admeses a la realització de la prova, havent de mediar un termini no inferior a un mes des de la publicació i la data de realització de la prova.

En finalitzar cadascun dels exercicis l'Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la Seu electrònica de la SGISE, les relacions d'aspirants amb la seua qualificació, incloent en el seu cas la convocatòria al següent exercici per a les persones aprovades/aptes.

Quines proves formen part de la fase d'oposició?

La qualificació total de la fase d'Oposició vindrà determinada per la suma de la puntuació obtingudes en l'exercici puntuable i l'Apte/No apte en els no puntuables; sent necessari superar cada prova per a passar a la següent.

La qualificació de l'exercici serà de 0 a 60 punts, sent necessari obtindre un mínim de 15 punts en l'exercici puntuable i qualificació d'aptitud en els exercicis que corresponga per a superar-lo.

Les proves d'aquesta fase són les següents amb les precisions respecte a les contemplades en els annexos de les bases publicades, per la finalitat d'estabilització d'aquest procés selectiu.

Primer Exercici. Prova sobre coneixements del temari indicat en l'Annex IV d'aquesta convocatòria: Obligatori i eliminatori. Es qualificarà de 0 a 60 punts.

Segon Exercici. Prova psicotècnica: Obligatòria i eliminatòria, excepte convalidació. Es qualificarà com a apta o no apta.

Tercer Exercici. Prova d'aptitud física: Obligatori i eliminatori, excepte convalidació. Es qualificarà com a apta o no apta.

Quart Exercici. Reconeixement Mèdic: Obligatori i eliminatori, excepte convalidació. Es qualificarà com a apte o no apte.

La realització de les proves d'ingrés en diferents llocs de treball podrà coincidir en un mateix dia.

Els exercicis 2, 3 i 4, proves psicotècniques, Prova d'aptitud física i el reconeixement mèdic tindran caràcter eliminatori i es qualificaran com a «apte» o «no apte».

En cap cas es publicaran llistes de persones «no aptes» per motiu d'exclusió mèdica.

La no presentació al reconeixement mèdic o la negativa a realitzar les proves estipulades suposaran l'exclusió de l'oposició.

Dins de les proves mèdiques, les persones aspirants hauran d'emplenar una declaració de salut i l'autorització per a sotmetre's a totes les proves que determine el Tribunal Mèdic.

Les persones interessades seran convocades per a cada exercici en crida única, sent excloses els qui no compareixen.

Les persones interessades quedaran decaigudes en tots els seus drets, quan es personen en els llocs de celebració ja iniciades les proves o per la inassistència a aquestes, encara que es dega a causes justificades. Tractant-se de proves de caràcter individual i successiu, l'Òrgan Tècnic de Selecció podrà apreciar les causes al·legades i admetre a l'aspirant, sempre que les mateixes no hagen finalitzat i aquesta admissió no menyscabe el principi d'igualtat amb la resta del personal.

Les persones interessades hauran d'acreditar en qualsevol moment davant l'Òrgan Tècnic de Selecció la seua personalitat mitjançant la presentació del DNI, N.I.E o del permís de conduir, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades d'aquests documents.

En quins casos es convaliden les proves obligatòries?

El OTS convalidarà:

a. La prova Psicotècnica a aquelles persones aspirants que tinguen una relació laboral contractual amb l'entitat en aquell lloc o categoria equivalent a la que s'opta.

b. El Reconeixement mèdic a aquelles persones aspirants que tinguen una relació laboral contractual amb l'entitat en aquell lloc o categoria equivalent a la que s'opta sempre que ho tinguen en vigor.

c. Prova d'aptitud física a aquelles persones aspirants que tinguen una relació laboral contractual amb l'entitat.

Per a això, les persones aspirants hauran d'aportar, en el moment de realització de les proves, l'acreditació documental suficient.

L'acreditació i sol·licitud de convalidació de proves, es realitzarà en el termini indicat en el “anunci de la qualificació obtinguda” indicat en la base 8.2.

Per a la citada convalidació, la persona aspirant haurà de remetre a la direcció que s'indique la certificació acreditativa on sol·licite la prova de convalidar i el motiu.

Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïren renúncies de les persones aspirants convocades, o en el cas que aquestes s'exclogueren per no superar les proves obligatòries, el OTS podrà convocar una relació complementària de les persones que segueixen a les propostes, per a la superació d'aquestes proves.

Una vegada concloses les proves psicotècniques i mèdiques, es confeccionarà la Relació Provisional de Persones Aprovades del Concurs, ordenada de major a menor puntuació, que s'interromprà quan el nombre d'aspirants inclosos en ella coincidira amb el nombre de places convocades.

Així mateix, es publicarà la llista completa de les persones aspirants amb la seua qualificació ordenada de major a menor puntuació a l'efecte de la constitució de la borsa d'ocupació temporal.

Quan he de realitzar el tràmit d'autobaremació via telemàtica?

En finalitzar la fase de l'oposició, cada Òrgan Tècnic de Selecció (OTS) publicarà la relació de persones que han superat la prova amb expressió del seu nom, cognoms, document d'identitat anonimitzat i la puntuació obtinguda.

Una vegada finalitzada la fase d'oposició, cada OTS publicarà les llistes amb la qualificació final de la fase d'oposició, que constituirà la llista de persones que han superat la fase d'oposició per ordre de puntuació i que han de passar a la fase de concurs.

A les persones incloses en les citades llestes, se'ls concedirà un termini de 20 dies hàbils perquè presenten, obligatòriament, la fulla d'autobaremació degudament emplenada i tots aquells documents acreditatius dels mèrits declarats en ella, i previstos en l'annex III, degudament acreditats.

El formulari d'autobaremació té la consideració de declaració responsable en els termes previstos en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Si els mèrits que s'al·leguen ja constaren la base de dades de la SGISE, únicament serà necessari citar-los en el formulari d'autobarem , sense aportar els documents corresponents. Només es valoraran els mèrits al·legats en l'autobarem .

Llista de valoració provisional i definitiva de mèrits

Realitzada la valoració dels mèrits, cada OTS publicarà les llistes provisionals de persones que han superat la fase d'oposició, amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, i desglossada en els diferents apartats del barem, concedint-se un termini de deu dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació amb la baremació.

En aquells processos selectius massius en els quals el nombre de persones supere àmpliament el nombre de places convocades, la comissió de selecció podrà acordar la revisió i valoració dels mèrits d'aquelles persones que, atesa la puntuació final de l'autobarem presentat, tinguen possibilitats d'obtindre plaça en el procés selectiu de què es tracte.

En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament.

Resoltes les possibles reclamacions, cada OTS, mitjançant un anunci, publicarà les llistes definitives amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en els diferents apartats del barem. Aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades, així com la relació definitiva de persones aprovades per la seua ordre de puntuació total.

En cap cas, el OTS podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre de persones superior al de llocs de treball convocats.

Aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades.

Relació definitiva i presentació de documents

Cada OTS elevarà a la persona titular de la Gerència de SGISE per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana , les relacions definitives de persones aprovades per ordre de puntuació total perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació, aporten davant SGISE, els següents documents:

a) Fotocòpia del DNI o NIE.

b) Fotocòpia autenticada del títol acadèmic exigible segons el que s'estableix en la base 2.1.3 de l'ordre, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, una fotocòpia autenticada de la credencial d'homologació o, en el seu cas, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

c) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedira en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

d) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball oferits en el cas que no fora obligatòria la preceptiva superació de la prova psicotècnica, prova d'aptitud física i reconeixement mèdic.

Les persones que en data de presentació de la documentació requerida estiguen en actiu en l'Entitat, només hauran de justificar l'apartat 9.1.b), llevat que ja ho tinga acreditat i inscrit en la base de dades de la SGISE, i únicament hauran de manifestar-ho per escrit davant la SGISE, sense aportar la documentació corresponent, així com l'apartat 9.1.d) excepte en el cas que estiguen exercint el mateix lloc al qual accedeixen.

Les persones que superen el procés selectiu i que van sol·licitar una de les exempcions o bonificacions de les establides en la base 4, hauran de presentar, addicionalment, una còpia autenticada dels documents acreditatius de la concurrència de tal exempció o bonificació.

Les persones seleccionades que, dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presentaren la documentació acreditativa dels extrems indicats, o que de la mateixa es deduïra que manquen d'algun dels requisits exigits, no podran ser contractades com a personal laboral indefinit en la SGISE, sent excloses del procés de selecció corresponent i restant sense efectes els drets associats a la seua participació.

Aquesta exclusió determinarà que el Tribunal Qualificador haja d'efectuar la corresponent nova proposta de contractació, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.

No obstant això el que es disposa en els apartats anteriors, d'acord amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, l'òrgan gestor del procés selectiu podrà verificar la realitat de les dades declarades i la veracitat dels documents aportats o, en el seu cas, recaptar-los electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, especialment els relatius a la condició de personal amb diversitat funcional, família nombrosa, titulació acadèmica, certificat expedit per la JQCV, llevat que la persona interessada manifeste expressament que no presta el seu consentiment, i marcarà per a això la casella continguda en el formulari de la sol·licitud.