Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE publica una resolució rectificativa dels llistats provisionals de persones admeses i excloses en el seu procés d’estabilització

31 juliol 2023

S’ha publicat en la web de la SGISE una resolució rectificativa amb la finalitat d’esmenar uns certs errors detectats en els llistats provisionals de persones admeses i excloses en el procés d’estabilització de l’empresa.

Aquesta esmena s’ha practicat d’ofici per part de  la SGISE, sense que s’hagen resolt encara les al·legacions de caràcter individual presentades per cada persona aspirant.

En el cas que una persona aspirant, haguera realitzat una al·legació abans de la publicació del llistat rectificatiu, i aquesta s’haguera fet dins del termini i en la forma correcta, serà vàlida i no serà necessari tornar a presentar-la.

En canvi, si la persona aspirant no l’haguera presentada encara, per al cas de les convocatòries en les quals s’ha publicat un llistat rectificatiu, disposarà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació, això és de l’1 al 14 d’agost inclòs.

La presentació d’esmenes i/o al·legacions per a aquests llistats es realitzarà de manera telemàtica a través de la plataforma habilitada per al present procés selectiu.

Conforme a l’indicat en les bases de la convocatòria, les persones aspirants podran, en cas d’error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la present publicació, d’acord amb el que s’estableix en l’article 68 de la Llei 39/2025, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Recomanem pujar la documentació en pdf i amb la màxima qualitat possible, i sempre tenint en compte si la documentació té anvers i revers adjuntar totes dues cares. (Exemple: Permís de conduir o DNI).

Següent notícia
Compartix la notícia