Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE publica en el DOGV una nova convocatòria de borsa urgent per a diferents categories del Servei de Bombers Forestals

25 juliol 2022

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dilluns la resolució per la qual es dona publicitat a les bases que regulen la nova convocatòria d’una borsa d’ocupació temporal de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE). En aquesta nova convocatòria, s’han esmenat certes errates tècniques identificades en l’anterior convocatòria. A més, s’ha afegit a l’oferta pública d’ocupació el lloc de cap d’unitat i s’han adaptat els requisits específics necessaris per a l’accés a les diferents bosses als convenis col·lectius vigents. Les persones ja inscrites en l’anterior procés selectiu, mantindran el seu registre en la convocatòria i estaran exempts del pagament de taxes d’inscripció.

La convocatòria regula el procés selectiu per a la constitució de les borses de treball urgent per a 12 llocs laborals: encarregat/a tècnic, capatàs de brigada, administratiu/a, conductor/a d’autobomba, cap d’unitat, sotscap, especialista, substitut o substituta de vacances, corretorns, tècnic/a de base helitransportada, cap de dotació i operador o operadora.

Les necessitats presents i immediates de cobertura de diverses places incloses en la RLT de la SGISE, requereixen la convocatòria d’una borsa d’ocupació temporal pel procediment d’urgència, com a conseqüència vacants derivades de la incidència del SARS-Covid-19, de la seua inclusió en les Ofertes Públiques d’Ocupació (OPO) ordinàries i extraordinària, incapacitats temporals, jubilacions parcials, excedències, mobilitats funcionals o l’impacte de l’equiparació del permís de paternitat al de maternitat, en un servei on el 92% de la plantilla és masculina.

Al seu torn, permetrà la crida davant circumstàncies excepcionals del Servei com el reforç de la capacitat logística.

El Servei de Bombers Forestals que gestiona la SGISE està contemplat com a servei essencial l’art.32 de la llei 13/2010 de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, compta a més amb una RLT aprovada de 948 llocs estructurals i la seua cobertura respon a necessitats urgents i ineludibles que permeten la seua cobertura temporal.

Les persones que aspiren a participar en el procés selectiu hauran de realitzar la inscripció a través del web de la SGISE, en https://bolsa.sgise.es/ en el termini de cinc dies hàbils a comptar a partir de l’endemà en la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, aportant la documentació requerida pels mitjans electrònics que es posen a disposició.

L’enllaç estarà disponible a partir de les 00:00h del 25/07/22

Aquestes borses estaran vigents, mentre es desenvolupen els processos de OPO ordinària o OPO extraordinària publicades recentment i que contemplen fins a 240 llocs del total dels 948 que conté la RLT de la SGISE.

La proposta, va ser negociada prèviament amb la part social i ha sigut informada favorablement tant per la Comissió de Diàleg Social, com per les Direccions Generals de Pressupostos i Funció Pública.

Següent notícia
Compartix la notícia