Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE publica els llistats provisionals de persones admeses i excloses en el seu procés d’estabilització

20 juliol 2023

S’han publicat en el web de la SGISE els llistats provisionals de persones admeses i excloses en el procés d’estabilització de l’empresa i el seu motiu o motius d’exclusió per a la categoria especificada.

Conforme a l’indicat en les bases de la convocatòria, les persones aspirants podran, en cas d’error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la present publicació, d’acord amb el que s’estableix en l’article 68 de la Llei 39/2025, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La presentació d’esmenes i/o al·legacions es realitzarà de manera telemàtica a través de la plataforma habilitada per al present procés selectiu durant el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la present publicació.

Següent notícia
Compartix la notícia