Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE publica el llistat provisional de mèrits de la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola

10 juny 2024

La seu electrònica de la SGISE (https://sgise.es/es/) arreplega hui el llistat provisional de mèrits amb les puntuacions provisionals assignades a les persones aspirants a la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, d’acord amb el que es preveu en la base 8 de la convocatòria.

Les llistes s’ordenen per puntuació total, amb indicació de les puntuacions provisionals que corresponen per cadascun dels apartats i subapartats del barem de mèrits. Contra les puntuacions provisionals atorgades, les persones aspirants incloses en l’Annex disposaran d’un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present acord, perquè formulen les reclamacions que estimen pertinent en relació amb la baremació.

Els errors materials, de fet, o aritmètics, que s’advertisquen podran rectificar-se en el mateix termini, d’ofici o a petició de les persones interessades, segons el que es disposa en l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

Les reclamacions es dirigiran a través de la seu electrònica de la SGISE (https://sgise.es/es/) entenent-se efectuat el tràmit de notificació de la contestació a les mateixes amb la publicació dels llistats de puntuacions definitives. En este tràmit no s’admetrà, en cap cas, l’al·legació de nous mèrits que no consten en l’autobarem aportat en la sol·licitud de participació.

https://trabajaconnosotros.sgise.es/es/oferta-publica-empleo/6?#listado-provisional-meritos

Següent notícia
Compartix la notícia