Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE estabilitzarà almenys 216 places mitjançant concurs o concurs-oposició dins del Pla Extraordinari d’ocupació

4 maig 2022

La Direcció de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE) ha comunicat a les cinc seccions sindicals representades en la Comissió Negociadora, el nombre provisional de places sense titular fix susceptibles d’incloure’s en el Pla Extraordinari d’Estabilitat de l’Ocupació. Després de l’anàlisi detallada de 297 llocs s’ha conclòs provisionalment que almenys 201 d’ells podran estabilitzar-se mitjançant concurs i altres 15 mitjançant concurs-oposició, sobre la base de la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i a les orientacions oficials de la Secretaria d’Estat de Funció Pública.

Amb l’objectiu de poder incloure en el procés d’estabilització el màxim nombre de places possible, la Direcció ha obert un període de set dies perquè aquelles persones amb contracte temporal que han quedat fora del Pla i creguen que sí que compleixen amb els requisits legals indicats en la Disposició Addicional Octava de la Llei 20/2021, puguen presentar la documentació acreditativa. El termini per a remetre aquesta informació serà fins a la mitjanit del 10 de maig. Les dades aportades seran rellevants a fi de determinar si la plaça pot cobrir-se mitjançant concurs o mitjançant concurs-oposició, en compliment de la Disposició Addicional Sisena de la mateixa Llei. Totes les peticions de revisió es canalitzaran a través del correu electrònic rrhh@sgise.es o del registre d’entrada.

En finalitzar la reunió de la Comissió Negociadora, la Gerent de la SGISE i la Cap de Servei de Recursos Humans han rebut a una vintena de persones afectades, que es manifestaven en l’exterior de la seu central a Paterna, per a traslladar-los l’anàlisi efectuada, el procediment que s’ha seguit, quins seran els pròxims passos en el procés d’estabilització i atendre els dubtes que han plantejat. Igualment, han mostrat la seua disposició per a acompanyar-los en aquest procés i aconseguir l’estabilitat desitjada.

Aquest Pla suposa una oportunitat legal extraordinària per a poder donar solució a un dels principals problemes derivat de la situació contractual de part del Servei de Bombers i Bomberes Forestals heretada en la subrogació d’abril de 2019.

La llei 20/2021 té com a objectiu, entre altres, autoritzar un procés d’estabilització d’ocupació pública en el qual s’inclouen les places de naturalesa estructural que, estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball (RPT), i estant dotades pressupostàriament, hagen sigut ocupades de manera temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. Igualment, també es recull la possibilitat de convocar pel sistema de concurs aquelles places que complint els requisits establits hagen estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.

D’altra banda, aquesta Llei ha imposat uns terminis clau per a executar cadascuna de les fases del procés. Abans de l’1 de juny ha de realitzar-se l’aprovació i publicació de l’Oferta pública d’ocupació (OPE) on es reculla la relació de places a estabilitzar així com el procés de cobertura (per concurs o per concurs-oposició). Abans del 31 de desembre ha d’efectuar-se la publicació de la convocatòria dels processos selectius. L’execució i resolució d’aquests processos ha de complir-se abans del 31 de desembre de 2024.

És en la segona fase del procés, que afecta les bases de la convocatòria, on la representació legal dels treballadors tindrà un paper clau ja que es procedirà a negociar els criteris de valoració, sempre dins de les instruccions determinades tant per la llei estatal com la de Desenvolupament autonòmic. En aquest sentit, el passat 20 d’abril la Comissió Negociadora va acordar per unanimitat que les seccions sindicals treballaren una proposta comuna, sempre dins dels marges que permeta el VI Acord de la Mesa de Diàleg Social de la Generalitat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, amb l’objecte negociar i publicar al més prompte possible la convocatòria.

La participació conjunta serà decisiva per a continuar millorant entre tots el Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat.

Següent notícia
Compartix la notícia