Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE elaborarà el seu I Pla d’Igualtat d’Oportunitats 2020-2023

1 octubre 2020

La Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències (SGISE) elaborarà el seu I Pla d’Igualtat d’Oportunitats 2020-2023 amb l’objectiu d’establir i desenvolupar polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes; i l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la seua organització.

El president de l’empresa José María Ángel i la gerent María Duart, han signat hui el document de compromís d’implantació d’aquest primer pla que materialitza un principi estratègic de la seua política empresarial i de recursos humans, d’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

Aquest primer pla d’igualtat promourà accions en igualtat de condicions entre homes i dones en matèries com l’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball, etc, amb l’objectiu de permetre la conciliació laboral, personal i familiar, i la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

En resum, els objectius principals que es marca la SGISE a través d’aquest pla són: promoure una cultura organitzativa sensible al gènere que difonga els valors d’igualtat, garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i contractació i la retribució per a treballs d’igual valor; facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones, així com fomentar la corresponsabilitat entre dones i homes.

Finalment, altres objectius són promoure i difondre una imatge interna i externa de l’entitat compromesa amb la igualtat d’oportunitats; i garantir la prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe en l’entitat formulant i difonent mecanisme d’actuació adequats.

Següent notícia
Compartix la notícia