Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El Servei de Bombers Forestals acorda el barem del Pla Extraordinari d’Estabilització

8 setembre 2022

La Direcció de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE) juntament amb les cinc seccions sindicals representades en la Comissió Negociadora, ha mantingut hui l’última sessió de negociació sobre el barem que regirà les convocatòries per a estabilitzar 282 places, 247 mitjançant concurs i altres 35 per concurs oposició, dins del Pla Extraordinari d’Estabilitat de l’Ocupació impulsada per a reduir la temporalitat en l’Administració Pública i el seu sector instrumental.

La proposta de l’empresa, es va traslladar el passat 4 d’agost després de les reunions mantingudes prèviament a la Comissió Negociadora, i després de l’estudi de totes les al·legacions i propostes de millora elevades per la part social, i la seua conseqüent negociació en la reunió mantinguda, ha donat com a fruit una proposta que valora de manera superior l’experiència adquirida en el lloc i en el Servei.

Això es fonamenta en l’especialització específica que requereix el Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat Valenciana per al correcte acompliment de les seues funcions i en què l’experiència en el mateix lloc i en les mateixes funcions posa de manifest l’aptitud o capacitat per a desenvolupar una determinada funció.

Aquesta major valoració, d’acord amb una reiterada doctrina constitucional permet que en supòsits veritablement singulars com el que ens afecta, justifique la diferent forma de valoració als participants, beneficiant a aquells que ja hagueren prestat els serveis en l’entitat convocant. Aquesta diferència, no obstant això, no pot ser arbitrària ni irracional i ha de respectar el límit del tolerable.

Les places de naturalesa estructural que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, és a dir, la data d’antiguitat siga anterior a 31/12/2017, hauran de passar per un procés de concurs oposició, com marca la llei.

La fase de concurs tindrà una valoració d’un quaranta per cent de la puntuació total, (40 punts) en la qual es tindrà en compte l’experiència professional amb una valoració màxima del 90% de la puntuació total de la fase de concurs amb 36 punts màxim. Altres mèrits que no siguen requisits d’accés com a mèrits acadèmics, idiomes, etcètera, tindran una valoració màxima del 10% de la puntuació total de la fase de concurs amb 4 punts màxim.

Pel que respecta a la fase d’oposició tindrà una valoració d’un seixanta per cent de la puntuació total, (60 punts) i encara que té caràcter obligatori, i eliminatori per a donar compliment al que es disposa en el VI Acord de la Comissió de Diàleg Social, a causa del caràcter extraordinari del procés es requerirà per a superar-lo haver obtingut, almenys, el 25% del total dels punts possibles d’aquesta fase, la qual cosa suposa un mínim de 15 punts.

En el sistema selectiu del concurs extraordinari de mèrits, l’experiència professional tindrà una valoració màxima del 60% de la puntuació total de la fase de concurs amb 60 punts màxim, mentre que altres mèrits que no siguen requisits d’accés acadèmics, idiomes i altres, tindran una valoració màxima del 40% de la puntuació total de la fase de concurs amb 40 punts màxim.

Així les coses, l’acord negociat estableix que per a aconseguir el màxim de puntuació en els mèrits professionals, siga necessari haver treballat en el mateix lloc amb les mateixes funcions en el Servei l’equivalent a 6 anys, mentre que seran necessaris 17,6, 20 i 24 anys per als casos de serveis prestats respectivament en diferents llocs però dins del Servei, mateix lloc o equivalent amb les mateixes funcions en altres administracions o sector públic de la Generalitat, o mateix lloc o equivalent amb les mateixes funcions en altres administracions i sector públic de l’Estat.

D’altra banda, l’esborrany contempla que les convocatòries desenvolupades a l’empara d’aquest procés, exigiran el compliment d’Aptitud dels següents requisits específics que guarden relació directa i objectiva amb les funcions i les tasques a exercir i que s’inclouen en els procediments ordinaris d’ingrés en aquests llocs de treball: test psicomètric, prova física, reconeixement mèdic, superació del curs habilitant, superació del període de prova en la categoria a la qual s’opta.

A les persones que tinguen una relació laboral contractual amb l’entitat, es convalidarà la seua aptitud en la prova física d’accés.

A les persones que tinguen una relació laboral contractual amb l’entitat, en aquell lloc o categoria equivalent a la que s’opta, es convalidarà el test psicomètric, el període de prova, el curs habilitant i el reconeixement mèdic si ho tenen en vigor.

Finalment, s’indica en les bases d’aquest procés extraordinari que poden concórrer a ell tota persona sempre que no siga personal fix en la categoria objecte de la convocatòria.

L’acord, fruit de l’esforç de totes les parts, ha sigut subscrit per CCOO-PV i UGT-FESP-PV, manifestant CGT-PV, SPPLB i STAS-INTERSINDICAL la seua satisfacció per la proposta, però sol·licitant dos dies hàbils per a poder adherir-se.

Següent notícia
Compartix la notícia