Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El DOGV publica la convocatòria de les proves d’accés per concurs oposició per al servei de Bombers i Bomberes Forestals

31 desembre 2022

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  (DOGV) ha publicat la convocatòria de les  proves selectives d’accés pel sistema de concurs oposició, per torn lliure general, per a cobrir les places previstes en l’annex II de la Resolució per la qual s’adapta l’oferta d’ocupació pública de 2020, i es publica l’oferta d’ocupació pública de 2021 per al personal de la SGISE, aprovades i pendents de convocatòria. D’aquesta manera, s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

La present convocatòria té per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a cobrir 35 llocs de treball. D’acord amb l’assenyalat en la Resolució de 27 de maig de 2022, es reservaràn 2 llocs per a persones amb diversitat funcional i 1 lloc per a persones amb malaltia mental. El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà eld el dia 1 de març i finalitzarà el 31 de març de 2023.

Pllaura l’admissió a aquest procés selectiu, serà necessari complir els següents requisits: Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra de les quals permeten l’accés a l’ocupació pública, t*ener l’edat mínima establida en la legislació bàsica estatal i no haver aconseguit l’edat de jubilació, e*star en possessió del títol especificat per a cadascun dels llocs o categories convocats o complides les condicions per a obtindre’ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l’acredite. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, haurà de presentar-se el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de trasposició i desenvolupament.

En totes les convocatòries resulta d’aplicació la normativa sobre titulació acadèmica o professional exigida per a accedir als diferents llocs o categories professionals. L’exercir o haver exercit prèviament la plaça convocada no eximeix d’aquest requisit, sense perjudici d’aquells supòsits en els quals la normativa convencional per al personal laboral aplicable a l’àmbit establisca la possibilitat d’accedir amb altres titulacions acadèmiques o professionals similars o equivalents.

En el cas dels llocs d’aquesta convocatòria que requerisquen la superació prèvia de requisits específics de prova psicotècnica i/o reconeixement mèdic i/o prova d’aptitud física, s’entendrà complida aquesta condició quan la persona aspirant haja obtingut la qualificació d’apte en aquestes proves o se li convaliden.

Les persones interessades a participar en el procés de selecció poden consultar les bases en el següent enllaç: https://dogv.gva.es/datos/2022/12/31/pdf/2022_12500.pdf

Següent notícia
Compartix la notícia